Category: TIN TỨC

Thuật Ngữ DIRECTORY

Thuật Ngữ DIRECTORY

Directory là gì? Directory là một dạng giao thức được thiết kế trên giao thức Internet. Directory là một tập hợp các đối tượng có các thuộc tính hay đặc điểm tương tự và được …