Author: admin

Thuật ngữ Digital native

Thuật ngữ Digital native

Digital native là gì? Thuật ngữ Digital native chỉ những người sinh ra trong một thế giới nơi công nghệ kỹ thuật số đã trở nên quá phổ biến, hoặc những người đã quen thuộc …
Thuật Ngữ DIRECTORY

Thuật Ngữ DIRECTORY

Directory là gì? Directory là một dạng giao thức được thiết kế trên giao thức Internet. Directory là một tập hợp các đối tượng có các thuộc tính hay đặc điểm tương tự và được …